• Zameriavame sa na poradenstvo, podporu a pomoc znevýhodneným a zraniteľým osobám pri výbere zamestnania, či možnosti podnikania a podporujeme proces integrácie na pracovný trh a rozvoj pracovných a podnikateľských zručností.

 • Zameriavame sa na poradenstvo, podporu a pomoc osobám so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám žiadaní peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

 • Zameriavame sa na poradenstvo, podporu a pomoc pri invalidnom dôchodku. Invalidný dôchodok je dávka dôchodkového poistenia, ktorej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca.

Slovo na úvod

Hľadáme spôsoby, nie dôvody!

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava rozhodnutím zo dňa 24.02.2015 vyhovel a odsúhlasil spoločnosti LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o. skratka: L&P s.r.o. uvedenie kancelárskych priestorov do prevádzky. Týmto krokom sme sa priblížili k nášmu cieľu, ktorým bolo otvorenie chránenej dielne. Dňa 25.05.2015 spoločnosť L&P s.r.o. prijala do zamestnania 2-och zamestnancov so zdravotným znevýhodnením. Dňa 01.06.2015 príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny štatútom priznal spoločnosti L&P s.r.o. postavenie chránenej dielne.

V roku 2017 sme rozšírili svoje portfólio poskytovaných služieb v režime náhradného plnenia. V súčasnosti sme lídrom na slovenskom trhu medzi chránenými dielňami, čo do komplexnosti a profesnosti služieb. Prioritou spoločnosti ostáva individuálny prístup ku každému klientovi. Svojim klientom ponúkame komplexné služby a benefity pre obchod a podnikanie, s vysokou spoločenskou a sociálnou pridanou hodnotou. Služby sú produktom chránenej dielne L&P a na ich uvádzaní do praxe a udržateľnosti sa podieľajú osoby so zdravotným znevýhodnením. Služby majú charakter 100% náhradného plnenia.

Rok 2018 nebol len rokom certifikácie ale aj rokom pomoci. V kooperácii so spoločnosťou Profesia s.r.o. sme vytvorili projekt „Výpomoc so srdcom“ a pokračovali tak v našej ceste integráciu osôb so zdravotným postihnutím do spoločenského a pracovného života a odstraňovaní bariér v praxi. Projekt umožnil ľuďom so zdravotným znevýhodnením vstúpiť na otvorený trh práce, naučil zdravých ľudí, že zdravotné znevýhodnenie nie je prekážkou pracovať a v neposlednom rade vytvoril nové priateľstvá.

Koniec roka 2018 bol pre spoločnosť výnimočný aj získaním ocenenia Zamestnávateľ bez predsudkov 2018.

Rok 2019 bol pre spoločnosť LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o. skratka: L&P s.r.o. priaznivý v tom, že prácu ktorú vykonáva tím chránenej dielne L&P si všimol aj Úrad verejného ochrancu práv v Slovenskej republike a pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. 12.) verejne poďakoval ľuďom a organizáciám, ktoré sa podieľajú na ochrane základných ľudských práv a slobôd.

Ocenenie dostal aj Peter Štaffen za snahu o integráciu ľudí so zdravotným postihnutím do spoločenského a pracovného života. Jeho chránená dielňa je skvelým príkladom, že ľudia so zdravotným postihnutím si zaslúžia príležitosti ako ktokoľvek iný. Peter Štaffen organizuje aj podujatia pre ľudí so zdravotným postihnutím HelpFest, ktorý búra bariéry medzi ich svetom a svetom zdravých ľudí.

Integračný podnik

351-2021_Štatút registrovaný sociálny podnik – Integračný podnik

Všeobecný registrovaný sociálny podnik

352-2021_Štatút registrovaný sociálny podnik – Všeobecný registrovaný sociálny podnik

Spoľahnite sa na nás

Sociálne činnosti

enterprising woman drinking a cup of tea in her work shop

Integrácia do spoločnosti

Zameriavame sa na zabezpečenie poradenstva, podporu a pomoc osobám so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám pri žiadaní peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Napomáhame integrácii a socializácii znevýhodnených osôb do spoločnosti a spoločenského života.
A down-syndrome man attending education class in community center, inclusivity of disabled person.

Integrácia na pracovný trh

Zameriavame sa na zabezpečenie poradenstva, podporu a pomoc znevýhodneným a zraniteľým osobám pri výbere zamestnania, či možnosti podnikania. Podporujeme proces integrácie na pracovný trh a rozvoj pracovných a podnikateľských zručností znevýhodnených a zraniteľných osôb.
Young disable female office worker looking through papers in one of folders with documents on shelf while searching for contract example

Invalidný dôchodok

Zabezpečujeme poradenstvo a zameriavame sa na podporu a pomoc pri agende súvisiacej s invalidným dôchodkom. Invalidný dôchodok je dávka dôchodkového poistenia, ktorej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca.
Cerifikáty & Osvedčenia

Registrovaný sociálny podnik

Dňa: 13.04.2021 vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  obchodnej spoločnosti LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o., r. s. p. skratka: L&P s. r. o., r. s. p. osvedčenia o priznaní štatútu  registrovaného sociálneho podniku:

 1. VŠEOBECNÝ REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PODNIK – ochrana ľudských práv a základných slobôd
 2. INTEGRAČNÝ PODNIK 

Týmto ktorom sme sa ako  chránená dielna transformovali na Registrovaný sociálny podnik.

VŠEOBECNÝ REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PODNIK – ochrana ľudských práv a základných slobôd

V zmysle poskytovania spoločensky prospešnej služby ochrany ľudských práv a základných slobôd obchodná spoločnosť LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s. r. o., r. s .p. sa snaží prispievať k riešeniu nedorozumení, sporov, či usmernení komunikácie medzi príslušnými úradmi a klientmi – (znevýhodnené osoby a/alebo zraniteľné osoby a ich rodiny). Pozitívny sociálny vplyv sa odzrkadľuje v možnostiach žiadateľov byť správne a včas informovaní o svojich legislatívnych možnostiach v oblastiach integrácie do spoločenského, pracovného života a invalidných dôchodkoch. 

Našou prioritou je:

 1. Zabezpečenie poradenstva a analýz v súvislosti s priznaním alebo zvýšením invalidného dôchodku.
 2. Zabezpečenie poradenstva a analýz v oblasti príspevkov pre zdravotne znevýhodnené osoby. (ŤZP)
 3. Zabezpečenie poradenstva a analýz v oblasti nárokov plynúcich z trvalého poškodenia na zdraví.
 4. Zabezpečenie právneho servisu pred Sociálnou poisťovňou, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a komerčnými poisťovňami.
 5. Poradenstvo, podpora a pomoc znevýhodneným a zraniteľným osobám pri výbere zamestnania.
 6. Pomoc a analýzy pri možnosti podnikania a podpora procesu integrácie na pracovný trh.
 7. Rozvoj pracovných a podnikateľských zručností zraniteľných a znevýhodnených osôb.

Svojim postojom a prístupom, sa snažíme zabezpečiť aktivizáciu a integráciu, zraniteľných a znevýhodnených osôb do spoločenského a pracovného života.

Prioritou spoločnosti ostáva individuálny prístup ku každému klientovi!

Wings for Human využíva vzájomnú interakciu (vzájomné pôsobenie) prírody a živých organizmov. Sokoliarstvo vytvára v projekte Wings for Human základný stavebný kameň.

 • O projekte

  Wings for Human využíva vzájomnú interakciu (vzájomné pôsobenie) prírody a živých organizmov. Sokoliarstvo vytvára v projekte Wings for Human základný stavebný kameň. Následne sú aplikované ďalšie tri piliere a to fyzioterpia, psychológia a sociológia (nie je vylúčený vplyv ďalších odborov, či už humanitných alebo technických. Tie sa budú dopĺňať postupne praxou). Pomocou uvedených základných pilierov sa bude vytvárať vplyv a priestor na skupiny, ktoré sa začnú vytvárať v projekte.

 • Cieľ projektu

  Snahou a zámerom je zmierniť prehlbovanie sociálnej segregácie medzi skupinami v modernej spoločnosti. Okrem prehĺbenia sociálnych interakcií sa bude klásť dôraz na environmentálnu výchovu a učenie nových generácii umeniu sokoliarstva, uchovávanie tradícii a zvykov, psychohygienu, prinavrátenie prírody do moderného technického spôsobu života ľudí v 21. Storočí, vytvorenie novej terapeutickej metódy, predchádzanie moderným spoločenským chorobám a pôsobiť preventívne a socializovať a integrovať osoby so zdravotným znevýhodnením, seniorov, neprispôsobivých ľudí do spoločenského a pracovného života.

 • Pre koho je projekt určený

  V projekte si svoje mesto nájdu deti a mládež, ľudia v produktívnom veku – zamestnanci, manažéri, podnikatelia, ľudia v post produktívnom veku – dôchodcovia, osoby so zdravotným znevýhodnením, ktoré budú môcť prostredníctvom workshopov, kurzov, seminárov, terapeutických sedení, tráviť svoj čas v príjemnom prostredí.

Budte v obraze

Náš blog & Novinky

GDPR a najčastejšie otázky

Ochrana osobných údajov prejde v máji 2018 svojou európskou evolúciou. Nové postupy v spracovávaní osobných údajov pod označením GDPR (General Data Protection Regulation), prinášajú zjednocujúce pravidlá...

Zobraziť článok
Referencie

Čo o nás ľudia povedali

Dáša

Ďakujem spoločnosti Chránená dielňa L&P - LAW&POLITICAL SIENCE AGENCY s.r.o. za pomoc v orentácii v právnich predpisoch a pri komunikácii s úradmi. Oceňujem Váš spoľahlivý ľudský a odborný prístup. Bolo mi potešením spolupracovať s Vami a vrelo Vás odporúčam.

Štátny tajomník – Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dovoľte mi v krátkosti zareagovať aj na podklad k novele zákona o službách zamestnanosti, ktorá bola v minulosti v legislatívnom procese a smerovala k úprave príspevku na činnosť pracovného asistenta z obligatórneho príspevku na fakultatívny. Vnímam, že Vami zaslaný podklad obsahuje argumentáciu, s ktorou sa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR stretlo a vysporiadalo v rámci legislatívneho procesu. Jednotlivé uvádzané argumenty už v procese prijímania zákona dopomohli nášmu rezortu k lepšiemu pochopeniu poskytovania príspevku na činnosť pracovného asistenta v praxi, pochopeniu postupu úradov práce, sociálnych vecí a ich rodiny pri ich poskytovaní a v konečnej fáze legislatívneho procesu viedli k tomu, že ministerstvo od tohto návrhu právnej úpravy upustilo. V súčasnosti je tak príspevok na činnosť pracovného asistenta naďalej obligatórnym nástrojom a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR neuvažuje o jeho zmene na fakultatívny príspevok. Záverom mi dovoľte poďakovať sa Vám za Vaše snahy o zlepšenie postavenia občanov so zdravotným postihnutím a skvalitňovanie služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.

Mária

Rada by som sa touto cestou srdečne poďakovala Vašej spoločnosti za poskytnuté služby. Veľmi si vážim Váš odborný, no zároveň ľudský a ústretový prístup ku mne počas celého procesu riešenia danej záležitosti. Najmä však oceňujem Vašu pomoc pri komunikácii s úradom.

Judita

Chránená dielňa - LAW & POLITCAL SCIENCE AGENCY s.r.o. mi pomohla v orientácii v právnych predpisoch a umožnila mi po mojej vážnej chorobe získať pracovného asistenta, ktorý mi pomáha v práci, ktorú vykonávam.

Ivan

V prvom rade chceme oceniť, že existuje konečne služba, ktorá dokáže komplexne pokryť naše špecifikované potreby v našom segmente, čomu sa doteraz nikto nevenoval. Stávalo sa, že rôznymi prieťahmi či obštrukciami napr. úrady / inštitúcie znemožnovali slobodne rozvijať náš zámer. Vidíme aj pri iných projektoch, že vďaka pomoci od L&P exponenciálne narastá pomoc ďalším, tak a ako to pozorujeme u nás, Je to veľka pomoc a ďakujeme za ňu.

Tomáš

Doporučujem každému, kto vyžaduje individuálny príštup.

Dom Svitania

Ďakujeme najmň za veľmi ústretový prístup a na mieru šité informácie.

Ladislav

Velká spokojnosť. Možno dať o sebe viac vedieť, ja som sa o tom tiež dozvedel len úplne náhodou od jedného Vášho spokojného klienta.

Tomáš

Ďakujem za výbornú spoluprácu. Určite rád odporučím ďalej.

Patrícia

S výkonom služby som bolo aboslútne spokojná