Zmluva medzi osobným asistentom a osobou so zdravotným znevýhodnením

Zmluva medzi osobným asistentom a osobou so zdravotným znevýhodnením

V živote sa stávajú situácie, kedy zdravý človek ostane odkázaný na pomoc inej osoby. Málokto však vie, že takáto činnosť vie byť zo strany štátu aj podporovaná. Väčšinou sa stáva, že ľudia odkázaní na pomoc iného pri činnostiach ktoré nezvládajú samostatne a toto obmedzenie je spôsobené zdravotným postihnutím, využívajú pomoc len blízkych osôb, pretože im to šetrí náklady.

Štát pritom ponúka možnosť a pomoc pri integrácii a socializácii osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Táto pomoc sa nazýva osobná asistencia. Osobnú asistenciu na účely peňažného príspevku na osobnú asistenciu vykonáva osobný asistent, ktorého si fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vyberá sama alebo prostredníctvom agentúry osobnej asistencie. Tento výkon činnosti asistencie je upravený zmluvou, ktorú medzi sebou uzatvára osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a osobný asistent. Taktiež môže takúto zmluvu uzatvoriť osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a agentúrou, ktorá poskytuje osobnú asistenciu.

Zmluva o výkone osobnej asistencie obsahuje najmä:

Druh vykonávaných činností podľa zoznamu činností uvedených v prílohe č. 4 a rozsah vykonávaných činností, v tomto bode zmluvy je potrebné uviesť činnosti, ktoré uvádza zákon v prílohe č. 4. Tieto činnosti nie je možné vybrať ľubovolne. Ako pomôcka Vám poslúži komplexný posudok, vydaný príslušným úradom práce sociálnych vecí a rodiny, kde má osoba s ťažkým zdravotným postihnutím navrhnuté činnosti, pri ktorých potrebuje pomoc inej osoby. Dôležité je dávať pozor pri zmluve s rodinným príslušníkom a vybrať tie činnosti, ktoré môže vykonávať len rodinný príslušník.

Zákon neustanovuje vzor zmluvy o výkone osobnej asistencie, ustanovuje len povinné náležitosti tejto zmluvy a odkazuje na § 51 a 853 Občianskeho zákonníka. Teda platná právna úprava ustanovuje iba základné parametre a neustanovuje povinnosť vyjadriť  rozsah vykonávaných činností striktne v hodinách osobnej asistencie. Preto zákon dáva zmluvným stranám možnosť v zmluve o výkone osobnej asistencie dohodnúť si rozsah vykonávaných činností aj inou formou vyjadrenia, než konkrétnym počtom hodín, ktoré sa majú vykonať v určitom období.

Miesto výkonu osobnej asistencie, je chápané v zmysle, kde sa osobná asistencia vykonáva. Vzhľadom na to, že ide o pomoc osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a jej účelom je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí, vykonávanie pracovných aktivít, vzdelávacích aktivít a voľnočasových aktivít, môže byť miesto výkonu osobnej asistencie rôznorodé. Napríklad bydlisko osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, miesto organizovania kultúrneho a spoločenského podujatia, miesto kde chodí osoba s ťažkým zdravotným postihnutím spolu s osobným asistentom na nákup a pod.

Miesto výkonu osobnej asistencie je teda možné v zmluve určiť bydliskom, obcou, časťou obce, alebo iným spôsobom. Nemusí byť striktne určené bydliskom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Obdobie výkonu osobnej asistencie, sa rozumie doba, počas ktorej sa osobná asistencia bude vykonávať. Najčastejšie sa uvádzajú možnosti ako, doba neurčitá, doba určitá. Pri určitej dobe si osoba so zdravotným postihnutím a osobný asistent dohodnú odkedy do kedy sa bude osobná asistencia vykonávať resp. kedy osobná asistencia začne a kedy sa podľa zmluvy skončí. Taktiež sa v tomto ustanovení môže určiť spôsob skončenia osobnej asistencie dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.

Práva a povinnosti osobného asistenta, je časť zmluvy, kde si zmluvné strany dohodnú svoje práva a povinnosti. Napríklad:

Osobný asistent má právo na:

  • vyplatenie odmeny za vykonané činnosti osobnej asistencie v zmysle zmluvy,
  • na nerušený výkon činnosti osobnej asistencie.

Osobný asistent je povinný:

  • vykonávať činnosti osobnej asistencie podľa pokynov užívateľa osobnej asistencie,
  • zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone osobnej asistencie.

Užívateľ osobnej asistencie je povinný:

  • oboznámiť osobného asistenta so spôsobom vykonávania činnosti osobnej asistencie vrátane manipulácie s pomôckami a pomocnými zariadeniami,
  • vypracovávať mesačne výkaz o odpracovaných hodinách a predložiť ho osobnému asistentovi na podpis,
  • vyplácať osobnému asistentovi dohodnutú odmenu za odpracované hodiny,
  • predložiť mesačne príslušnému úradu potvrdenie o vyplatených odmenách osobnému asistentovi.

Odmena a spôsob vyplácania odmeny, dojednanie o odmene zväčša ustanovuje aká výška odmeny prináleží osobnému asistentovi za výkon činností vykonávaných pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Zákon priznáva hodinovú odmenu osobnému asistentovi vo výške 2,78Eur.-

Spôsob vyplácania odmeny za výkon osobnej asistencie, je možné vykonávať viacerými  spôsobmi. Jedným z možných spôsobov je platbou na účet osobného asistenta. Pokiaľ nemá osobný asistent zriadený osobný bankový účet je možné dohodnúť aj spôsob vyplácania osobnej asistencie poštovou poukážkou. Tretí spôsob je v prospech osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a tá následne vypláca osobného asistenta za výkon činností ktoré za príslušný mesiac vykonal. Tento tretí spôsob nazývame priama platba.

Dôvody odstúpenia od zmluvy o výkone osobnej asistencie, sú vlastne spôsoby akými sa zmluva zruší. Zmluvné strany si v tomto ustanovení zmluvy môžu dohodnúť napríklad odstúpenie od zmluvy najskôr do jedného mesiaca od jej vypovedania, a to aj bez udania dôvodu. Taktiež môžu odstúpiť od zmluvy okamžite, ak niektorý z nich ohrozuje psychické alebo fyzické zdravie druhého účastníka alebo poškodzuje jeho majetkové práva alebo ak osobný asistent porušil záväzok mlčanlivosti uvedený v zmluve.

Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím  je povinná predložiť jedno vyhotovenie zmluvy o výkone osobnej asistencie príslušnému úradu. Jedno vyhotovenie si ponechá a jedno vyhotovenie zmluvy má k dispozícii osobný asistent, poprípade organizácia poskytujúca služby osobnej asistencie.

Na záver len pripomíname, že pri tvorbe zmlúv je potrebné byť dôsledný a nezabúdať na jednoznačnosť a určitosť jednotlivých častí zmluvy. Povedané spôsobom, ktorý je praxou overený, jasné zmluvy robia dobrých priateľov. Týmto prístupom sa zabezpečuje možnosť ochrany zmluvných strán, prevencia a predchádzanie možných konfliktných situácií.


Viete, že…?
 
Môžem si s osobným asistentom dohodnúť aj vyššiu odmenu než 2,78Eur.-/hod?
 
Áno môžete. Výska odmeny, 2,78Eur.- je zákonom stanovená výška odmeny, ktorú príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny kompenzuje. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na vyššej odmene pre osobného asistenta. Avšak kompenzovaná bude len výška 2,78Eur.-/ hodina. Navýšenú sumu musí potom osoba s ťažkým zdravotným postihnutím dorovnať z vlastných zdrojov, poprípade od možných sponzorov, či darcov.
 
Koľko osobných asistentov môžem mať?

V súčasnej platnej legislatíve nie je určený počet osobných asistentov. To znamená, že osoba so zdravotným postihnutím môže mať toľko osobných asistentov koľko potrebuje.

Musím mať zriadený bankový účet aby mi mohol úrad posielať priamu platbu?

Nie bankový účet nemusíte mať! Kompenzáciu, ktorou Vám je kompenzovaná osobná asistencia, je možné zasielať aj formou poštovej poukážky.

Zákon č. 447/2008 Z. z o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, časová verzia predpisu účinná od 01.01. 2017

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *