Zásady k súhlasu so spracovaním osobných údajov spoločnosti

LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s. r. o., r. s. p., skratka L&P s. r. o., r. s. p.

 

Vážení klienti,

 

dokumentom Vám chceme poskytnúť podrobné informácie o spracovávaní Vašich osobných údajov. Na úvod by sme Vám chceli vysvetliť, prečo sme Vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom poskytnutia našich služieb.

 

Hlavným cieľom uvedeného spracovania osobných údajov je zabezpečiť a ponúknuť Vám služby a aktuálne informácie o nových produktoch a službách LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s. r. o., r. s. p., skratka L&P s. r. o., r. s. p. a našich obchodných partneroch. Cieľom je zabezpečenie spracovávania nevyhnutného rozsahu osobných údajov, a to tak, aby boli získavané osobné údaje od klientov v takom rozsahu aby bola zabezpečená neomylná identifikácia klienta a aby bola zabezpečená služba riadne a včas, ktorú si klient vyberie.  Taktiež je našim cieľom poskytovať časovo obmedzené ponuky a praktické informácie v písomnej alebo elektronickej forme. Snažíme sa vytvárať ponuky na mieru a na základe štatistík vytvárať iba relevantné produkty a služby pre Vás. Snažíme sa zabrániť spamovaniu našich Klientov, aby neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré už majú k dispozícii alebo ktoré nevyhovujú im potrebám.

 

Vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa implementuje Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a Smernica EÚ č. 2016/680 o ochrane osobných údajov pre políciu a orgány činné v trestnom konaní., prijaté Európskym parlamentom a Radou (General Data Protection Regulation – GDPR), je potrebné, aby sme od Vás získavali súhlas, ktorý zodpovedá novým legislatívnym podmienkam.

 

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracovávaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok a odpovedí. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k Vami poskytnutému súhlasu, zavolajte na našu linku: +421 948 434 088 alebo pošlite email na: office@lpsa.sk

 

 

Pojmy súvisiace so spracúvaním osobných údajov

Oboznámte sa, prosím so základnými pojmami, ktorú sú uvedené v tomto dokumente, a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť:

 • osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby)
 • dotknutá osoba – každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú,
 • prevádzkovateľ – každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov,
 • sprostredkovateľ – každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa,
 • spracúvanie osobných údajov – spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami,
 • súhlas dotknutej osoby – akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov
 • informačný systémom – akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe,
 • biometrický údaj – osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania osobných údajov týkajúcich sa fyzických charakteristických znakov fyzickej osoby, fyziologických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako najmä vyobrazenie tváre alebo daktyloskopické údaje,
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov – označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti,
 • profilovanie – akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom,
 • pseudonymizácia – spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, ak sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo možné priradiť identifikovanej fyzickej osobe alebo identifikovateľnej fyzickej osobe,
 • šifrovanie – transformácia osobných údajov spôsobom, ktorým opätovné spracúvanie je možné len po zadaní zvoleného parametra, ako je kľúč alebo heslo,
 • online identifikátor – identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu,
 • porušenie ochrany osobných údajov – porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov alebo k neoprávnenému prístupu k nim,
 • príjemca – každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov,
 • tretia strana – každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje.

 

O zásadách spracovania osobných údajov

 1. Kto je správca Vašich osobných údajov? 
 2. Aké Vaše osobné údaje spracúvame? 
 3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú? 
 4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas? 
 5. Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu? 
 6. Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje? 
 7. Kto sú naši obchodní partneri? 
 8. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom? 
 9. Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov? 
 10. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov. Na účely poskytovania služieb a marketingové účely je správca Vašich osobných údajov spoločnosť:

 

Názov prevádzkovateľa

LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s. r. o., r. s. p., skratka L&P s. r. o., r. s. p.

Identifikačné číslo organizácie (IČO)

46 201 122

Obec a PSČ  

851 07 Bratislava

Ulica a číslo

Betliarska 22

Štát

Slovenská republika

Právna forma 

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená konať v jeho mene)

Mgr. PhDr. Peter Štaffen, PhD., LL.M.

 

 1. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

 

 1. Na účely obchodných činností spracovávame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť produkty a služby, ktoré si naši klienti zvolia z našej ponuky.
 2. Základné identifikačne údaje:
  • meno, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska.
 3. Kontaktné údaje:
  • telefónne číslo, e-mailová adresa.


 

 

 1. Na účely sociálnych činností spracovávame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť produkty a služby, ktoré si naši klienti zvolia z našej ponuky.
 2. Základné identifikačne údaje:
  • meno, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska.
 3. Kontaktné údaje:
  • telefónne číslo, e-mailová adresa.

 4. Sociálno-demografické údaje:
  • údaje o veku, pohlaví, vzdelaní, zamestnaní, počte detí.
 5. Rozšírené identifikačné údaje:
  • zdravotnom stave,
  • o sociálnom stave,
  • o pracovnom a spoločenskom živote.

 

 

 1. Na marketingové účely spracovávame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť ponuky produktov a služieb, ktoré sa približujú konkrétnym potrebám našich klientov.
 2. Základné identifikačne údaje:
  • meno, sídlo, dátum narodenia, adresa bydliska.
 3. Kontaktné údaje:
  • telefónne číslo, e-mailová adresa.

 4. Sociálno-demografické údaje:
  • štatistické údaje o veku, pohlaví, vzdelaní, zamestnaní, počte detí.
 5. Informácie o využití produktov a služieb LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o..:
  • Aké služby ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní internetovej

                                               zákazníckej zóny.

 • Na základe týchto údajov Vám vieme odporúčať vhodné produkty a služby.
 • Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s Vami

           napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.

 1. Geolokačné údaje:
 • geolokačné údaje z webového prehliadača. Tieto údaje slúžia na odporúčanie 

      kontaktu na najbližšieho sprostredkovateľa alebo pobočku.

 

 1. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate v kontaktnom formuláre, zaslanom emaily, klientskej zmluve, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch nevyhnutých na zabezpečenie služby, ktorú ste si vybrali.

Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z Obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

 

 1. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?

Súhlas ste poskytli na účel zabezpečenia a poskytnutia obchodných činností, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

 • Zabezpečenie vybranej služby, formou objednávky.
 • Spracovanie objednanej služby.
 • Dodanie objednanej a spracovanej služby.

 

Súhlas ste poskytli na účel zabezpečenia a poskytnutia sociálnych činností, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

 • Zabezpečenie vybranej služby, formou objednávky.
 • Analýz stavu klienta.
 • Sociálne zisťovanie za účelom zistenia stavu klienta v spoločenskom a pracovnom živote.
 • Spracovanie objednanej služby.
 • Dodanie objednanej a spracovanej služby.

 

Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

 • Ponuka produktov a služieb LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s. r. o., r. s. p., skratka L&P s. r. o., r. s. p. Ponuky Vám na základe Vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru.
 • Automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku Vašim individuálnym potrebám.
 • Prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

 

Súhlas, ktorý ste nám poskytli je dobrovoľný, avšak nevyhnutný na to, aby sme Vám mohli poskytovať Vami vybrané produkty a služby a posielať individuálne ponuky produktov a služieb LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s. r. o., r. s. p., skratka L&P s. r. o., r. s. p. a našich obchodných partnerov. Bez takto poskytnutého súhlasu Vám nie sme schopní zabezpečiť a poskytovať Vami vybrané produkty a služby, taktiež ani individuálne ponuky produktov a služieb.

 

 

 1. PREČO DOCHÁDZA K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU?

Naša spoločnosť sa Vám snaží poskytovať individuálne ponuky produktov a služieb, ktoré sú vytvárane čo najbližšie predstavám klienta. Z tohto dôvodu Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu profilujeme. Na tento účel používame automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho Vám posielame individualizované správy a ponuky produktov a služieb našej spoločnosti.

Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže Vás a Vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby.

 

 1. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Súhlas ste udelili spoločnosti LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s. r. o., r. s. p., skratka L&P s. r. o., r. s. p.  na obdobie trvania zmluvného vzťahu alebo od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď Váš súhlas odvoláte. Po ukončení zmluvného vzťahu sú poskytnuté údaje uchovávané po dobu troch rokov (číslom: 3r.). Po uplynutí uvedenej doby 5 rokov budú Vaše osobné údaje vymazané. Ponechané budú len údaje podľa §16 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Doba uchovávania je praktickým vyjadrením zásady minimalizácie uchovávania osobných údajov. Cieľom tejto zásady je dosiahnuť to, aby prevádzkovateľ spracúval osobné údaje dotknutých osôb len po dobu, ktorá je  nevyhnutne potrebná na dosiahnutie konkrétne stanoveného účelu spracúvania. Dĺžku doby uchovávania určuje prevádzkovateľ v zmysle vyššie uvedenej zásady minimalizácie uchovávania. V niektorých prípadoch mu však doba uchovávania vyplýva priamo z príslušných právnych predpisov či registratúrnych plánov prijatých na základe príslušných právnych predpisov.

 

 

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s. r. o., r. s. p., skratka L&P s. r. o., r. s. p., Váš súhlas bude v platnosti 5 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte. Po uplynutí uvedenej doby 5 rokov budú Vaše osobné údaje vymazané. Ponechané budú len údaje podľa §16 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 1. KTO SÚ NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI?

V súhlase ste tiež súhlasili s ponukami produktov a odovzdaním osobných údajov našim vybraným obchodným partnerom, v prípade ak produkt a/alebo služba súvisia s kooperáciou s našim obchodným partnerom. Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov na základe Nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a Smernica EÚ č. 2016/680 o ochrane osobných údajov pre políciu a orgány činné v trestnom konaní., prijaté Európskym parlamentom a Radou (General Data Protection Regulation – GDPR) a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

 

 

 1. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Pri spracovaní Vašich osobných údajov pri obchodných činnostiach, sociálnych činnostiach a na účely marketingu môžu mať prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracovávajú osobné údaje, ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti.

Napríklad externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod obchodnej spoločnosti. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a Smernice EÚ č. 2016/680 o ochrane osobných údajov pre políciu a orgány činné v trestnom konaní., prijaté Európskym parlamentom a Radou (General Data Protection Regulation – GDPR).

 

 1. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s. r. o., r. s. p., skratka L&P s. r. o., r. s. p., v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

 • Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne
aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu
alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 

 

 

 • Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

 

 • Právo na opravu

Spracovávame Vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

 

 • Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s. r. o., r. s. p., skratka L&P s. r. o., r. s. p., má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

 

 • Právo na obmedzenie spracovania

Je vašim právom žiadať, aby sa Vaše osobné údaje spracovávali výhradne na najnutnejšie zákonné účely.

 

 • Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte Vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

 

 • Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami
a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 

 • Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

 • Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s. r. o., r. s. p., skratka L&P s. r. o., r. s. p., a to telefonicky na linke: +421 948 434 088 poslaním e-mailu na adresu: office@lpsa.sk , alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu: Betliarska 22, 851 07 Bratislava, Slovenská republika. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

 

 • Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s. r. o., r. s. p., skratka L&P s. r. o., r. s. p.?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás budeme informovať.

 

 

 1. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,
že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s. r. o., r. s. p., skratka L&P s. r. o., r. s. p., a našich obchodných partnerov? Je nám to ľúto, ale Vaše rozhodnutie v plnom rozsahu rešpektujeme.

 

Formálny obsah odvolania súhlasu:

 

 1. Kto odvolanie podáva. Uveďte:
  • Vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme Vás vedeli identifikovať.

 

 1. Komu odvolanie podávate. Odvolanie môžete adresovať:
  • LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s. r. o., r. s. p., skratka L&P s. r. o., r. s. p., sídlo: Betliarska 22, 851 07 Bratislava, Slovenská republika

 

 1. Informáciu, že:
  • si neželáte, aby sme spracúvali Vaše osobné údaje.

 

 1. Váš vlastnoručný podpis.

 

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

 

 1. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o Vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.
 2. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely je možné poslať aj elektronicky formou skenu na adresu: office@lpsa.sk
 3. Písomným vyhlásením poslaným do sídla alebo na korešpondenčnú adresu spoločnosti LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s. r. o., r. s. p., skratka L&P s. r. o., r. s. p..

 

 

Užitočné odkazy