Certifikáty ISO noriem

Certifikáty

Vyberajte s rozumom, vyberte si nás!

Správa od zakladateľa

Skúsenosti v obchodných a sociálnych činnostiach máme od roku 2015. V našom tíme úspešne spolupracujú bok po boku ľudia so zdravotným znevýhodnením aj bez neho a to spôsobom, vďaka ktorému sa vzájomne dopĺňajú a dosahujú tak kvalitné a hodnotné výstupy. Svojim postojom a prístupom, sa snažíme zabezpečiť aktivizáciu a integráciu, osôb so zdravotným postihnutím do spoločenského a pracovného života.

V súčasnosti sme lídrom na Slovenskom trhu medzi chránenými dielňami a registrovanými sociálnymi podnikmi, čo do komplexnosti a profesnosti služieb. Prioritou spoločnosti ostáva individuálny prístup ku každému klientovi. Svojim klientom ponúkame komplexné služby a benefity pre obchod, podnikanie a spoločenské začlenenie, s vysokou spoločenskou a sociálnou pridanou hodnotou. Služby sú produktom registrovaného sociálneho podniku L&P a na ich uvádzaní do praxe a udržateľnosti sa podieľajú osoby so zdravotným znevýhodnením.

Meníme postoj ľudí a zbavujeme ich predsudkov. Prinášame moderný pohľad na sociálne podnikanie a sny o vzájomnej užitočnosti a prospešnosti znevýhodnených a zraniteľných ľudí na otvorenom trhu pretvárame na realitu.

Transformujeme dobré nápady do atraktívnych produktov a služieb pre našich zákazníkov a partnerov.

Mgr. PhDr. Peter Štaffen, PhD. LL.M.
Cerifikáty & Osvedčenia

Registrovaný sociálny podnik

Dňa: 13.04.2021 vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  obchodnej spoločnosti LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o., r. s. p. skratka: L&P s. r. o., r. s. p. osvedčenia o priznaní štatútu  registrovaného sociálneho podniku:

  1. VŠEOBECNÝ REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PODNIK – ochrana ľudských práv a základných slobôd
  2. INTEGRAČNÝ PODNIK 

Týmto ktorom sme sa ako  chránená dielna transformovali na Registrovaný sociálny podnik.

VŠEOBECNÝ REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PODNIK – ochrana ľudských práv a základných slobôd

V zmysle poskytovania spoločensky prospešnej služby ochrany ľudských práv a základných slobôd obchodná spoločnosť LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s. r. o., r. s .p. sa snaží prispievať k riešeniu nedorozumení, sporov, či usmernení komunikácie medzi príslušnými úradmi a klientmi – (znevýhodnené osoby a/alebo zraniteľné osoby a ich rodiny). Pozitívny sociálny vplyv sa odzrkadľuje v možnostiach žiadateľov byť správne a včas informovaní o svojich legislatívnych možnostiach v oblastiach integrácie do spoločenského, pracovného života a invalidných dôchodkoch. 

Našou prioritou je:

  1. Zabezpečenie poradenstva a analýz v súvislosti s priznaním alebo zvýšením invalidného dôchodku.
  2. Zabezpečenie poradenstva a analýz v oblasti príspevkov pre zdravotne znevýhodnené osoby. (ŤZP)
  3. Zabezpečenie poradenstva a analýz v oblasti nárokov plynúcich z trvalého poškodenia na zdraví.
  4. Zabezpečenie právneho servisu pred Sociálnou poisťovňou, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a komerčnými poisťovňami.
  5. Poradenstvo, podpora a pomoc znevýhodneným a zraniteľným osobám pri výbere zamestnania.
  6. Pomoc a analýzy pri možnosti podnikania a podpora procesu integrácie na pracovný trh.
  7. Rozvoj pracovných a podnikateľských zručností zraniteľných a znevýhodnených osôb.

Svojim postojom a prístupom, sa snažíme zabezpečiť aktivizáciu a integráciu, zraniteľných a znevýhodnených osôb do spoločenského a pracovného života.

Prioritou spoločnosti ostáva individuálny prístup ku každému klientovi!


Referencie

Čo o nás ľudia povedali

Dáša

Ďakujem spoločnosti Chránená dielňa L&P - LAW&POLITICAL SIENCE AGENCY s.r.o. za pomoc v orentácii v právnich predpisoch a pri komunikácii s úradmi. Oceňujem Váš spoľahlivý ľudský a odborný prístup. Bolo mi potešením spolupracovať s Vami a vrelo Vás odporúčam.

Štátny tajomník – Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dovoľte mi v krátkosti zareagovať aj na podklad k novele zákona o službách zamestnanosti, ktorá bola v minulosti v legislatívnom procese a smerovala k úprave príspevku na činnosť pracovného asistenta z obligatórneho príspevku na fakultatívny. Vnímam, že Vami zaslaný podklad obsahuje argumentáciu, s ktorou sa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR stretlo a vysporiadalo v rámci legislatívneho procesu. Jednotlivé uvádzané argumenty už v procese prijímania zákona dopomohli nášmu rezortu k lepšiemu pochopeniu poskytovania príspevku na činnosť pracovného asistenta v praxi, pochopeniu postupu úradov práce, sociálnych vecí a ich rodiny pri ich poskytovaní a v konečnej fáze legislatívneho procesu viedli k tomu, že ministerstvo od tohto návrhu právnej úpravy upustilo. V súčasnosti je tak príspevok na činnosť pracovného asistenta naďalej obligatórnym nástrojom a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR neuvažuje o jeho zmene na fakultatívny príspevok. Záverom mi dovoľte poďakovať sa Vám za Vaše snahy o zlepšenie postavenia občanov so zdravotným postihnutím a skvalitňovanie služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.

Mária

Rada by som sa touto cestou srdečne poďakovala Vašej spoločnosti za poskytnuté služby. Veľmi si vážim Váš odborný, no zároveň ľudský a ústretový prístup ku mne počas celého procesu riešenia danej záležitosti. Najmä však oceňujem Vašu pomoc pri komunikácii s úradom.

Judita

Chránená dielňa - LAW & POLITCAL SCIENCE AGENCY s.r.o. mi pomohla v orientácii v právnych predpisoch a umožnila mi po mojej vážnej chorobe získať pracovného asistenta, ktorý mi pomáha v práci, ktorú vykonávam.

Ivan

V prvom rade chceme oceniť, že existuje konečne služba, ktorá dokáže komplexne pokryť naše špecifikované potreby v našom segmente, čomu sa doteraz nikto nevenoval. Stávalo sa, že rôznymi prieťahmi či obštrukciami napr. úrady / inštitúcie znemožnovali slobodne rozvijať náš zámer. Vidíme aj pri iných projektoch, že vďaka pomoci od L&P exponenciálne narastá pomoc ďalším, tak a ako to pozorujeme u nás, Je to veľka pomoc a ďakujeme za ňu.

Tomáš

Doporučujem každému, kto vyžaduje individuálny príštup.

Dom Svitania

Ďakujeme najmň za veľmi ústretový prístup a na mieru šité informácie.

Ladislav

Velká spokojnosť. Možno dať o sebe viac vedieť, ja som sa o tom tiež dozvedel len úplne náhodou od jedného Vášho spokojného klienta.

Tomáš

Ďakujem za výbornú spoluprácu. Určite rád odporučím ďalej.

Patrícia

S výkonom služby som bolo aboslútne spokojná