Všeobecné obchodné podmienky – obchodné činnosti

 1. Rozsah pôsobnosti a základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť LAW & POLITICAL SCIENCE AGENCY s.r.o., r. s. p. , skratka L&P s.r.o., r. s. p., sídlom: Betliarska 22, 851 07 Bratislava,  IČO: 46 201 122, zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel: Sro, Vložka č.: 73314/B (ďalej len „spoločnosť) (ďalej len „predávajúci“ alebo „L&P s.r.o., r. s. p.“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom alebo podnikateľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.lpsa.sk v sekcii „O nás“. Nasledujúce zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetky objednávky spotrebiteľov a podnikateľov.

Spoločnosť bola zapísaná do zoznamu registrovaných sociálnych podnikov dňa. 13.04.2021 Tu
Spoločnosť bola zapísaná do Registra partnerov verejného sektora dňa: 14.06.2022 Tu

Spoločnosť používa 100 % zo svojho zisku po zdanení a po úhrade povinných zákonných úhrad a platieb na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ktorý je hlavným cieľom Spoločnosti.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú výkonom činnosti je predmetom poistenia u poisťovateľa:  Wüstenrot poisťovňa, a. s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava. Poistná zmluva číslo:610/189151-6  s dojednaným limitom poistného plnenia vo výške 60.000,00 EUR.

Spoločnosť poskytuje služby za odmenu, ktorej výška a forma sú dohodnuté zmluvne pred začatím poskytovania služieb.

Sťažnosti alebo reklamácie služieb spoločnosti možno uplatniť v mieste sídla spoločnosti, prípadne na Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI. Ďalšie informácie o spoločnosti možno získať na požiadanie v mieste jej sídla, alebo na: office@lpsa.sk

Základné pojmy:

Vyhradené zákazky

Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre:

 • registrované  sociálne podniky,
 • registrované integračné sociálne podniky,
 • chránené dielne,
 • fyzické osoby so zdravotným postihnutím, ktoré prevádzkujú alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, alebo môže
 • vyhradiť realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest.

V prípade vyhradenej zákazky sa verejného obstarávania môžu zúčastniť len subjekty, ktoré majú štatút registrovaného sociálneho podniku (podľa druhu: integračný sociálny podnik), priznané postavenie chránenej dielne, chráneného pracoviska, chránených pracovných miest, t. j. iné subjekty sa nemôžu zapojiť do takéhoto verejného obstarávania.  

Zadávanie zákaziek s vyhradeným právom účasti vo verejnom obstarávaní pre vybrané subjekty – viac tu

Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších právnych predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi platnými v Slovenskej republike. V prípade sporu sa budú zmluvné strany riadiť právom Slovenskej republiky.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov. Pre bližšie informácie pre podnikateľov nás kontaktujte na: office@lpsa.sk poprípade pozri bod 8. Verejno-obchodných podmienok.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi platnými v Slovenskej republike. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy. V prípade sporu sa budú zmluvné strany riadiť právom Slovenskej republiky.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Reklamačný poriadok, podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemného loga či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak. Pokiaľ ide o podnikateľov, tieto podmienky sa vzťahujú aj na budúce obchodné vzťahy bez toho, aby sme sa na ne museli znovu odvolávať. Ak podnikateľ používa protichodné alebo doplňujúce všeobecné obchodné podmienky, ich platnosť sa týmto zamieta; stávajú sa súčasťou zmluvy, iba ak sme s tým výslovne súhlasili.

Tovar je výrobok, vec, ktorý/á sa k spotrebiteľovi dostáva prostredníctvom trhu a je určená na predaj. V tomto prípade platí, že záručné doba je 24 mesiacov.

Zánovný tovar je použitá vec, ktorá sa k spotrebiteľovi dostáva prostredníctvom trhu a je určená na predaj. V tomto prípade platí, že záručné doba je 12 mesiacov.

 1. Zmluvný partner, uzavretie zmluvy

Kúpna zmluva sa uzatvára so spoločnosťou  L&P s.r.o., r. s. p.

Identifikačné údaje predávajúceho:

Obchodné meno:         LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o., r. s. p., skratka: L&P

s.r.o., r. s. p.

zapísaná v:                   Obchodnom registri SR vedenom Okresným súdom Bratislava I., oddiel: Sro, Vložka č.: 73314/B

Sídlo:                           Betliarska 22, 851 07 Bratislava, Slovenská republika

IČO:                            46 201 122

IČDPH:                        2023285341
podľa §4 od 01.07.2017

Zastúpená:                   Mgr. PhDr. Peter Štaffen, PhD., LL.M. – konateľ

Tel.:                             +421 948 434 088

e-mail:                         office@lpsa.sk

Bankové spojenie:        ČSOB a. s.

IBAN:                           SK76 7500 0000 0040 2079 0589

Reklamácie:

Tel.:                             +421 948 434 088

e-mail:                         office@lpsa.sk

Kontaktné informácie predávajúceho:

LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o., r. s. p.
Betliarska 22, 85107 Bratislava
Slovenská republika

Hotline:                       +421 948 434 088
E-mail:                        office@lpsa.sk
WEB:                          www.lpsa.sk

 

Uzavretie zmluvy:

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky (zobrazenie výrobkov v internetovom obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväzný online katalóg), kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Kedy s nami spotrebiteľ uzavrie zmluvu, závisí od spôsobu platby, ktorým je:

Platba prevodom na bankový účet

Vašu objednávku prijímame zaslaním vyhlásenia o prijatí osobitným e-mailom do dvoch dní, v tomto e-maile Vám zašleme naše bankové údaje a ďalšie inštrukcie.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru alebo služby kupujúcim podnikateľom. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Zmluva je uzatváraná v Slovenskom jazyku.

Pokiaľ je s tovarom poskytovaný akýkoľvek darček, ktorý Kupujúci nevyužije, je Kupujúci povinný kontaktovať Predávajúceho vopred a informovať ho, že o darček nemá záujem. V takomto prípade bude Kupujúcemu predaný tovar bez tohto darčeka. Pokiaľ sa tak nestane, Kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný tento darček vrátiť.

Uzavretá zmluva je Predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov (5r.) od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

Ak sú kupujúcim – spotrebiteľom objednávané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

 1. Jazyk v ktorom je zmluva napísaná, jazyk v ktorom bude zmluva uchovávaná

Jazyk pre uzavretie zmluvy, je Slovenský jazyk.

Kupujúcemu môže byť na jeho žiadosť zmluva vytvorená aj v cudzom jazyku. Náklady na takto vytvorenú zmluvu znáša kupujúci (spotrebiteľ, podnikateľ).

Text zmluvy uložíme a e-mailom Vám pošleme údaje o objednávke a naše zmluvné podmienky. Z bezpečnostných dôvodov text zmluvy už nebude prístupný na internete.

 1. Dodacie podmienky

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, poskytne digitálny obsah/licenciu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo/licenciu k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec/digitálny obsah prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia licencie či služby.

Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec, i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci/licencii v súlade so zmluvou.

Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi.

Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v ujedanom množstve, akosti a prevedení.

Ak nie je ujednané, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaisteniu bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.

Kupujúci je povinný pri používaní všetkého elektronického obsahu zakúpeného v L&P s.r.o., r. s. p. dodržiavať povinnosti stanovené týmito VOP a právnymi predpismi upravujúcimi autorské diela a konkrétnymi licenčnými podmienkami daného produktu. Pokiaľ kupujúci poruší takto stanovené povinnosti, potom je povinný uhradiť prípadnú náhradu škody, pričom takéto jednanie môže mať taktiež trestnoprávne následky.

Kupujúci je oprávnený všetky elektronické diela používať výhradne pre svoju osobnú potrebu, ak nie je v licenčných podmienkach uvedené niečo iné, pričom účelom tohto užívania nie je dosiahnutie priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu. Kupujúci taktiež nie je oprávnený kopírovať zakúpený elektronický obsah, ani ho iným spôsobom rozmnožovať, zhotovovať z neho opisy, výstrižky a inak s ním nakladať v rozpore s autorskými právami, inými právnymi predpismi alebo licenčnými podmienkami daného produktu. Prístup k elektronickému obsahu môže byť zakázaný či licencia môže byť deaktivovaná v prípade, ak bol elektronický obsah získaný v dôsledku protiprávnej činnosti.

Toto ustanovenie VOP sa týka taktiež elektronického obsahu, ktorý L&P s.r.o., r. s. p. poskytla kupujúcemu ako dar.

Doručovane v rámci Slovenska a krajín Európskej únie je spoplatnené aktuálne platnými cenami v čase objednania tovaru. O cene je kupujúci informovaný Predávajúcim.

Osobný odber zatiaľ nie je možný.

Nedodávame do balíkomatov a podobných zariadení.

 1. Bezpečnosť spracovania osobných údajov

Vo veci ochrany a spracovania osobných údajov kupujúceho zo strany L&P s.r.o., r. s .p. sa použijú podmienky ochrany osobných údajov.

 1. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané ako dodatočné náklady za tovary a služby.

L&P s.r.o., r. s. p. si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude Kupujúci informovaný.

7.1 Znížená sadzba DPH

L&P s.r.o., r. s. p. si môže podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (§27 ods. 2) uplatniť zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty na 10%.

Za nasledujúcich podmienok:

 • registrovaný sociálny podnik používa 100% svojho zdaneného príjmu na dosiahnutie svojho cieľa (tzv. 100% socializácia zisku),
 • znížená sadzba dane sa uplatňuje na tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky RSP dodáva oprávnenému zákazníkovi,
 • dodaním oprávnenému zákazníkovi nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže nezlučiteľnému s vnútorným trhom

pričom oprávneným zákazníkom je osoba iná ako zdaniteľná osoba, ak je fyzickou osobou, subjektom sociálnej ekonomiky alebo subjektom verejnej správy.

Podľa Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (§3 ods. 1) je zdaniteľnou osobou každá osoba, ktorá vykonáva ekonomickú činnosť definovanú v §3 ods. 2 predmetného zákona bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Zdaniteľnými osobami môžu byť podnikatelia, ale aj mimovládne neziskové organizácie; teda nezáleží na právnickej forme ani účele podnikania.

Registrovaný sociálny podnik, integračný podnik, ktorý zamestnáva znevýhodnené a zraniteľné osoby, môže zníženú sadzbu DPH uplatniť na akýkoľvek tovar a službu, ktorú poskytuje. Je to tak preto, lebo tieto služby majú primárne za cieľ pozitívnu sociálnu integráciu vyššie zmienených osôb. Tento fakt činnosť registrovaného sociálneho podniku kvalifikuje ako činnosť vykonávanú v rámci aktivít sociálnej ekonomiky.

Metodické usmernenie k Aplikácii zníženej sadzby DPH u RSP podľa § 27 ods. 2 písm. b) Zákona o dani z pridanej hodnoty  č. 222/2004. tu: Znížená sadzba DPH u RSP

Metodické usmernenie k zmene DPH režimu pri dodaní tovaru na diaľku (pôvodne zásielkový predaj tovaru) pre RSP, ktoré dodávajú tovary pre nezdaniteľné fyzické osoby do iných členských štátov. tu: Predaj tovaru na diaľku aspekt DPH

 1. Objednanie tovaru / služby / licencie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami spojenými s objednaním a dodaním tovaru/služby/licencie. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru/služby/licencie. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

L&P s.r.o., r. s. p. je oprávnená požadovať mimo iného vydanie bezdôvodného obohatenia.

Kupujúci podnikateľ je pri objednaní tovaru/služby v režime B2B – Business-to-business. Kupujúci podnikateľ berie na vedomie, že dopytované tovary a služby sú zadávané predávajúcemu na priamo formou objednávky a to buď formou emailu: office@lpsa.sk, alebo telefonicky:  +421 948 434 088.

Režim B2B – Business-to-business sa vyznačuje benefitmi, akými sú napríklad:

 • zadaním zákazky na priamo mimo verejného obstarania (orgány štátnej správy a samosprávy),
 • použitím zákazky vo forme náhradného plnenie – povinnosti zamestnávať ľudí so zdravotným znevýhodnením (zamestnávatelia zamestnávajúci 20 a viac zamestnancov),
 • možnosťou fakturácie so zníženou DPH.
 1. Platby a platobné podmienky

V našej spoločnosti sú dostupné nasledovné spôsoby platby:

Platba prevodom na bankový účet

Ak si vyberiete platbu vopred, zašleme Vám naše bankové údaje v samostatnom e-maile spolu s údajmi o cene a inštrukciami a tovar doručíme po prijatí platby.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

L&P s.r.o., r. s. p. si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

 1. Výhrada vlastníctva

Tovar zostáva majetkom spoločnosti L&P s.r.o., r. s. p. až do úplného zaplatenia. Pre podnikateľov platí aj nasledovné: Vyhradzujeme si vlastníctvo tovaru až do úplného zaplatenia všetkých pohľadávok z prebiehajúceho obchodného vzťahu.

Tovar s výhradou vlastníctva môžete ďalej predávať pri bežnom podnikaní; Všetky pohľadávky z takéhoto ďalšieho predaja nám vopred postupujete vo výške účtovanej čiastky – bez ohľadu na prípadné spojenie alebo zmiešanie tovaru s výhradou vlastníctva s novými časťami – a my toto postúpenie akceptujeme. Stále máte oprávnenie na vymáhanie pohľadávok, v prípade nesplnenia platobných povinnosti, si však tieto pohľadávky môžeme vymáhať sami.

 1. Poškodenie pri preprave

Na spotrebiteľov sa vzťahuje nasledovné:

Ak sa tovar dodá so zjavným poškodením pri preprave, nahláste takéto chyby dodávateľovi čo najskôr a ihneď nás kontaktujte. Nenahlásenie reklamácie nemá na Vaše právne nároky a ich uplatnenie (záruka) žiadne ďalšie dôsledky. Pomáhajú nám však uplatniť si svoje vlastné nároky voči dopravcovi alebo dopravnému poisteniu.

Na podnikateľov sa vzťahuje nasledovné:

Riziko náhodného zničenia a náhodného poškodenia prechádza na vás, akonáhle sme zásielku doručili zasielateľovi (kuriér), dopravcovi alebo osobe či inštitúcii, ktorá je zodpovedná za odoslanie zásielky. Obchodníci majú povinnosť preskúmať zásielku a nahlásiť chyby predávajúcemu a to bezodkladne pri prebratí zásielky. Ak nám neoznámite existujúce nedostatky na zásielke, považuje sa tovar za prebratý a doručený riadne a včas bez závad, ibaže by sa jednalo o vadu, ktorá nebola zistiteľná počas kontroly. To neplatí pri úmyselne skrytých vadách.

 1. Záruka

Pokiaľ nie je ďalej výslovne dohodnuté inak, platí zákonná zodpovednosť za vady.

Pre podnikateľov je premlčacia doba pre nároky z chýb novo vyrobených položiek jeden rok t. j. 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov od prevodu rizika. Predaj použitého tovaru sa uskutočňuje s vylúčením akejkoľvek záruky. Zákonné premlčacie lehoty pre nárok na regres podľa § 391  a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších právnych predpisov  zostávajú nedotknuté.

Za smerodajné údaje o stave, kvalite a funkčnosti tovaru pre podnikateľov platia nami poskytnuté informácie a výrobcov popis tovaru, ktoré sú súčasťou zmluvy; nenesieme žiadnu zodpovednosť za verejné vyhlásenia výrobcu alebo iné reklamné vyhlásenia.

Ak má dodaný tovar vadu, plnenie poskytujeme na základe nášho výberu najprv odstránením chyby alebo dodaním bezchybného tovaru.

Vyššie uvedené obmedzenia a skrátené termíny sa nevzťahujú na nároky z dôvodu škody spôsobenej nami, našimi zákonnými zástupcami alebo zástupcami

 • pri škodách na živote alebo na zdraví
 • v prípade úmyselného alebo hrubého zanedbania povinnosti, ako aj podvodu
 • v prípade porušenia podstatných zmluvných povinností, ktorých splnenie umožňuje predovšetkým riadne vykonanie zmluvy a na dodržanie ktorých sa môže zmluvný partner pravidelne spoľahnúť (kardinálne povinnosti)
 • ako súčasť záručného prísľubu, ak je dohodnutý
 • pokiaľ je rozsah pôsobnosti zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku otvorený
 1. Zodpovednosť

Za škody spôsobené nami, našimi zákonnými zástupcami alebo výpomocnými pracovníkmi spoločnosti vždy zodpovedáme bez obmedzenia

 • pri škodách na živote alebo na zdraví
 • v prípade úmyselného alebo hrubého zanedbania povinnosti,
 • v prípade záručného prísľubu, ak bolo dohodnuté, alebo
 • pokiaľ je rozsah pôsobnosti zákona o zodpovednosti za škodu spôsobený výrobkom otvorený.

V prípade porušenia podstatných zmluvných povinností, ktorých splnenie umožňuje predovšetkým riadne vykonanie zmluvy a na dodržanie ktorých sa môže zmluvný partner pravidelne spoľahnúť (kardinálne povinnosti) z dôvodu miernej nedbanlivosti zo strany našej, našich právnych zástupcov alebo výpomocnými pracovníkmi spoločnosti, je zodpovednosť vo výške, ktorá bola v čase uzavretia zmluvy dohodnutá ako suma predvídateľnej škody, ktorej výskyt sa musí zvyčajne očakávať. Okrem toho sú vylúčené nároky na náhradu škody.

 1. Riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH.

Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Bližšie informácie o riešení alternatívnych sporov nájdete na: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1

 1. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

 

 1. Záverečné ustanovenia

Prípadné spory medzi L&P s.r.o., r. s. p. a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na L&P s.r.o., r. s. p. pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní. „ Strany môžu vylúčiť použitie tohto Dohovoru alebo, s výnimkou č. 12, ktoréhokoľvek jeho ustanovenia alebo jeho účinky zmierniť. Pozri bližšie Viedenský dohovor (CISG)

Kontaktnou e-mailovou adresou L&P s.r.o., r. s. p. je office@lpsa.sk.  Taktiež je možné využiť aj kontaktovanie prostredníctvom kontaktného formulára.

.Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.01.2022 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Ak ste podnikateľom, uplatňuje sa pre Vás Slovenské právo, s výnimkou predajného práva OSN.

Ak ste obchodníkom v zmysle Slovenského obchodného zákonníka, verejnoprávnou právnickou osobou alebo verejným špeciálnym fondom, výlučným miestom jurisdikcie pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvných vzťahov medzi Kupujúcim a predávajúcim je miesto podnikania L&P s.r.o., r. s. p.

 1. Orgán Dozoru:

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava
Odbor výkonu dozoru
ba@soi.sk
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70
Kontaktujte nás pomocou formulára

Stránkové dni a hodiny pre verejnosť na inšpektorátoch SOI:

Pondelok     08:00 – 12:00   13:00 – 15:00

Streda          08:00 – 12:00   13:00 – 15:30

Piatok          08:00 – 12:00   13:00 – 15:00

Nezodpovedáme za aktuálne údaje dozorného orgánu ani za aktuálnosť, či zmenu otváracích hodín. Najaktuálnejšie informácie nájdete na: https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

Užitočné odkazy