Najčastejšie otázky o náhradnom plnení
25 feb

Najčastejšie otázky o náhradnom plnení

Čo je náhradné plnenie?

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu , ktorý predstavuje 3, 2 % občanov so zdravotným postihnutím, z celkového počtu jeho zamestnancov – ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím – môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím (ponuka dostupných služieb) , alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje, alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Všeobecne sa dá teda povedať, že Náhradné plnenie znamená možnosť zadať zákazku chránenej dielni, využiť jej služby, prípadne odoberať od chránenej dielne tovar a podporiť zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením inou formou.

Zadávať zákazku je taktiež možné chránenému pracovisku, ktoré zriadil občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť a má priznaný štatút chráneného pracoviska.

Čo je zákazka?

Zákazka na účely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších právnych predpisov je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s peňažným plnením realizovaná medzi zamestnávateľom, ktorý si ňou plní povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu a chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom zriadeným občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Povedané inak, zadaním zákazky si zamestnávateľ zaobstará ním zvolené služby, ktoré sú dodávané chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom, ktoré majú právoplatný štatút vydaný príslušným úradom práce sociálnych vecí a rodiny a objednaním týchto tovarov alebo služieb predchádza zamestnávateľ povinnému odvodu štátu, plní zákonnú povinnosť zamestnávať 3,2% osôb so zdravotným postihnutím z celkového počtu svojich zamestnancov a predchádza sankciám zo strany štátu.

Ako vnímať tovar a službu chránenej dielne podľa zákona?

Tovar na účely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších právnych predpisov je výrobok zhotovený chránenou dielňou, alebo chráneným pracoviskom zriadeným občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje, alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť a je určený na predaj.

Služba na účely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších právnych predpisov je služba, ktorá je poskytovaná chránenou dielňou, alebo chráneným pracoviskom, zriadeným občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Ako vypočítať výšku zákazky?

Výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0, 8-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ plní povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu zadaním zákazky. (ponuka našich služieb). Výsledná suma vypočítaná podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na euro nadol.

Netrápte sa výpočtom Vy! Využite kalkulačku náhradného plnenia.


Parse error: syntax error, unexpected ',' in /home/dz011200/www_root/wp-content/plugins/insert-php-code-snippet/shortcode-handler.php(97) : eval()'d code on line 17

 

 

Aká je výška náhradného plnenia?

Pre rok 2018 je výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím 991,67 Eur.-

Netrápte sa výpočtom Vy! Využite kalkulačku náhradného plnenia.

Ako rozoznám rozdiel medzi 10 % a 100% uplatnením náhradného plnenia?

Na započítanie počtu občanov so zdravotným postihnutím, ktorých si zamestnávateľ môže započítať, je potrebné odobrať tovar alebo prijať službu {ponuka dostupných služieb) vo výške podielu celkovej sumy platieb za odobratý tovar alebo prijaté služby v kalendárnom roku, za ktorý týmto spôsobom zamestnávateľ plní povinnosť zamestnávateľ zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, po započítaní alebo nezapočítaní dane z pridanej hodnoty do ceny odobratých tovarov alebo prijatých služieb a výškou zákazky. Výsledná hodnota vypočítaná podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0, 5 vrátane smerom nahor.

Ak chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ktoré zriadil občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, realizuje činnosti spojené s nákupom a predajom výrobkov, ktoré nezhotovujú, v chránenej dielni alebo chránené pracovisko, ktoré zriadil občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, sa zamestnávateľovi, ktorý odoberá takéto výrobky, započítava výška 10 % peňažného plnenia bez započítania dane z pridanej hodnoty.

Ako je to s výškou zákazky ak zamestnávateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty?

Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky aj daň z pridanej hodnoty.

Ako je to s výškou zákazky ak zamestnávateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty?

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nezapočítava do ceny zákazky daň z pridanej hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie podľa osobitného predpisu – Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Ako a kedy sa preukazuje zamestnávateľ úradu, že splnil svoju zákonnú povinnosť?

Plnenie povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu zadaním zákazky (ponuka našich služieb) je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Kto môže využívať náhradné plnenie?

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu, ktorý predstavuje 3, 2 % občanov so zdravotným postihnutím, z celkového počtu jeho zamestnancov – ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím – môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Povedané inak, každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva 20 a viac zamestnancov a napríklad z dôvodu nemožnosti poskytnúť primeranú prácu osobe so zdravotným znevýhodnením nie je v jeho silách vytvoriť zákonom požadované pracovné miesto.

Prečo využívať náhradné plnenie?

Zamestnávateľ tým predchádza problémom:

 1. zvýšenie nákladov spoločnosti na tvorbu pracovných miest pre občanov so zdravotným
  postihnutím, (minimálna mzda v roku 2018 je 480,- Eur.)
 2. existujú aj zamestnania, kde nie je možné zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím,
 3. problematickosť pri prepúšťaní občanov so zdravotným postihnutím (V zmysle § 66 Zákonníka práce, občanovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu ÚPSVaR v obvode ktorého má sídlo, inak je výpoveď neplatná. Úrad má povinnosť rozhodnúť do 30 kalendárnych dní od obdržania žiadosti, vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 kalendárnych dní),
 4. ak zamestnávateľ, ktorému vznikla povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, takéto osoby nezamestnáva a zároveň nedodrží ani povinnosť náhradného plnenia, úrad môže uložiť pokutu až do výšky 33 193,91 Eur.-.

Výhody pre zamestnávateľa, ktorý bude spolupracovať s našou chránenou dielňou L&P:

 1. plní zákonnú povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu,
 2. nemusí zamestnávať predpísaný počet občanov so zdravotným postihnutím,

Nemusí:

 • zabezpečovať pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorých by mal
  zamestnávať, vhodné podmienky na výkon práce,
 • vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravotným postihnutím
  a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie,
 • viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím,
 1. neplatí povinný odvod štátu a pokutu za nesplnenie povinnosti
  podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších právnych predpisov,
 2. znižuje svoje celkové náklady, náhradné plnenie môže použiť na zabezpečenie tovarov a služieb, ktoré bežne potrebuje pri svojej prevádzkovej činnosti (ponuka našich služieb). ,
 3. pri dlhodobej spolupráci s našou chránenou dielňou je možné nastavenie a
  rozšírenie poskytovaných činností priamo potrebám klienta s garanciou uplatnenia 100% náhradného plnenia.

Aké sú sankcie za neplnenie zákonnej povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím?

Ústredie a úrad uložia pokutu zamestnávateľovi za porušenie povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších právnych predpisov do výšky 33 193, 91 Eur.-

Ústredie a úrad pri ukladaní pokuty prihliadajú na závažnosť zistených nedostatkov a závažnosť ich následkov. Pokutu možno uložiť v lehote jedného roka odo dňa, keď sa ústredie a úrad dozvedeli o porušení povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu.

Pokutu nemožno uložiť, ak bola kontrolovanému subjektu za to isté porušenie už uložená pokuta iným orgánom oprávneným vykonávať kontrolu podľa osobitných predpisov.

Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.

Radi Vám poradíme, kontaktujte nás! Potrebujete konzultáciu k zákonu č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších právnych predpisov?

Zdieľať:

About the Author

Comments are closed.