[layerslider_vc id=“4″]

Slovo na úvod

Spoločnosť LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o. skratka: L&P s.r.o. sa v roku 2016 zapojila do súťaže  Európskej ceny za podporu podnikania EEPA 2016. Do súťaže sme prihlásili náš projekt  „Inter Pares – medzi rovnými“. Ide o projekt, ktorý je zameraný na integráciu osôb so zdravotným postihnutím do spoločenského a pracovného života a odstraňovaní bariér v praxi. Prihlásený projekt získal v národnom kole 456 hlasov a bol vybratý hodnotiacou komisiou ako jeden z dvoch projektov, ktoré reprezentovali Slovenskú republiku v európskom kole súťaže EEPA 2016.

Od roku 2016 ubehlo už veľa času a spoločnosť LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o. skratka: L&P s.r.o. zaznamenala niekoľko ďalších úspechov a posunov vo svojom pôsobení.

V roku 2018 prešla spoločnosť LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o. skratka: L&P s.r.o. certifikáciou systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015, systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015, systému manažérstva udržateľnosti podujatí podľa normy ISO 20121:2012 a systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001:2013.

Rok 2018 nebol len rokom certifikácie ale aj rokom pomoci. V kooperácii so spoločnosťou Profesia s.r.o. sme vytvorili projekt „Výpomoc so srdcom“ a pokračovali tak v našej ceste integráciu osôb so zdravotným postihnutím do spoločenského a pracovného života a odstraňovaní bariér v praxi. Projekt umožnil ľuďom so zdravotným znevýhodnením vstúpiť na otvorený trh práce, naučil zdravých ľudí, že zdravotné znevýhodnenie nie je prekážkou pracovať a v neposlednom rade vytvoril nové priateľstvá.

Koniec roka 2018 bol pre spoločnosť výnimočný aj získaním ocenenia Zamestnávateľ bez predsudkov 2018.

Rok 2019 bol pre spoločnosť LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o. skratka: L&P s.r.o. priaznivý v tom, že prácu ktorú vykonáva tím chránenej dielne L&P si všimol aj Úrad verejného ochrancu práv v Slovenskej republike a pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. 12.) verejne poďakoval ľuďom a organizáciám, ktoré sa podieľajú na ochrane základných ľudských práv a slobôd.

Ocenenie dostal aj Peter Štaffen za snahu o integráciu ľudí so zdravotným postihnutím do spoločenského a pracovného života. Jeho chránená dielňa je skvelým príkladom, že ľudia so zdravotným postihnutím si zaslúžia príležitosti ako ktokoľvek iný. Peter Štaffen organizuje aj podujatia pre ľudí so zdravotným postihnutím HelpFest, ktorý búra bariéry medzi ich svetom a svetom zdravých ľudí.

Spoločnosť od 13.04.2021, kedy získala Štatút registrovaný sociálna podnik a to:

  • 351-2021_Štatút registrovaný sociálny podnik – Integračný podnik
  • 352-2021_Štatút registrovaný sociálny podnik – Všeobecný registrovaný sociálny podnik

Spoločnosť LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o., r. s. p., skratka: L&P s.r.o., r. s. p. patrí medzi stabilné a silné spoločnosti v Slovenskej republike. Svojím portfóliom služieb a ich komplexnosťou je jedinečná a rozumie korporátnym procesom. Prinášame kvalitné služby, meníme postoj ľudí a zbavujeme ich predsudkov. Prinášame moderný pohľad na sociálne podnikanie a sny o vzájomnej užitočnosti a prospešnosti znevýhodnených a zraniteľných ľudí na otvorenom trhu pretvárame na realitu.

Transformujeme dobré nápady do atraktívnych produktov a služieb pre našich zákazníkov a partnerov. Budeme poctení, ak si nás zvolíte ako svojho dodávateľa či partnera.

Registrovaný sociálny podnik

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava rozhodnutím zo dňa 24.02.2015 vyhovel a odsúhlasil spoločnosti LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o. skratka: L&P s.r.o. uvedenie kancelárskych priestorov do prevádzky. Týmto krokom sme sa priblížili k nášmu cieľu, ktorým bolo otvorenie chránenej dielne. Dňa 25.05.2015 spoločnosť L&P s.r.o. prijala do zamestnania 2-och zamestnancov so zdravotným znevýhodnením. Dňa 01.06.2015 príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny štatútom priznal spoločnosti L&P s.r.o. postavenie chránenej dielne.

V našom tíme úspešne spolupracujú bok po boku ľudia so zdravotným znevýhodnením aj bez neho a to spôsobom, vďaka ktorému sa vzájomne dopĺňajú a dosahujú tak kvalitné a hodnotné výstupy. Svojim postojom a prístupom, sa snažíme zabezpečiť aktivizáciu a integráciu, osôb so zdravotným postihnutím do spoločenského a pracovného života.

V roku 2017 sme rozšírili svoje portfólio poskytovaných služieb v režime náhradného plnenia. V súčasnosti sme lídrom na slovenskom trhu medzi chránenými dielňami, čo do komplexnosti a profesnosti služieb. Prioritou spoločnosti ostáva individuálny prístup ku každému klientovi. Svojim klientom ponúkame komplexné služby a benefity pre obchod a podnikanie, s vysokou spoločenskou a sociálnou pridanou hodnotou. Služby sú produktom chránenej dielne L&P a na ich uvádzaní do praxe a udržateľnosti sa podieľajú osoby so zdravotným znevýhodnením. Služby majú charakter 100% náhradného plnenia.

Ponuka služieb

Administratíva

Administratívna pomoc domácim ale i zahraničným klientom pri vnútropodnikovej agende, správe portfólia, komunikácii s úradmi na území Slovenskej republiky.

Eventy, firemné aktivity a dni zdravia

Organizovanie eventov, firemných aktivít a dni zdravia. Pomôžeme Vám zabezpečiť celú agendu podujatia od jej naplánovania, objednania, zabezpečenia až po finálnu realizáciu.

Grafický dizajn a príprava pred tlačou

Začínate podnikať? Chcete sa odlíšiť od konkurencie? Alebo byť v povedomí svojich klientov? Vytvoríme Vám profesionálne logo, vizitky, banery, ktoré sa stanú súčasťou Vás.

Poradenstvo a špecializované audity

Poradenstvo a príprava na úspešné absolvovanie špecifických auditov spolu s odstránením zistených odchýlok a nezhôd z oblasti systémov manažérstva a špecializované audity podľa stanovených normatívnych, legislatívnych alebo zmluvných požiadaviek.

BOZP a PO

Ponúkame systém BOZP a PO, ktorý si vyžaduje legislatíva Slovenskej republiky a ktorý Vám zabezpečí primeranú úroveň bezpečnosti práce na Vašich pracoviskách.

Ochrana osobných údajov – GDPR

Prostredníctvom nášho tímu s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti bezpečnosti poskytujeme bezpečnostné opatrenia vo forme komplexných bezpečnostných projektov.

Služby na kľúč

Nenašli ste z nášho portfólia službu ktorú hľadáte? Nevadí! Kontaktujte nás a spoločne vyskladáme službu podľa Vašich predstáv a prispôsobíme Vám ju na mieru.

Ochranné pracovné pomôcky – OPP

Prezentácia a dodanie certifikovaných ochranných pracovných pomôcok pre zamestnávateľov v Slovenskej republike a Českej republike.

Vedenie účtovníctva a personalistika

Poskytujeme komplexné služby v oblasti účtovníctva, personalistiky a oblasti daní. V prípade potreby poskytujeme poradenstvo začínajúcim podnikateľom so základnou prácou s dokladmi.

Odborné školenia a soft skills

Zvyšuje svoje odborné vedomosti pre konkrétnu pracovnú pozíciu. Zorganizujeme a zabezpečíme pre Vás školenia, kurzy, tréningy, či testovanie.

Wings For Human

Wings for Human využíva vzájomnú interakciu (vzájomné pôsobenie) prírody a živých organizmov. Sokoliarstvo vytvára v projekte Wings for Human základný stavebný kameň.

Oficiálna Web Stránka

O projekte

Wings for Human využíva vzájomnú interakciu (vzájomné pôsobenie) prírody a živých organizmov. Sokoliarstvo vytvára v projekte Wings for Human základný stavebný kameň. Následne sú aplikované ďalšie tri piliere a to fyzioterpia, psychológia a sociológia (nie je vylúčený vplyv ďalších odborov, či už humanitných alebo technických. Tie sa budú dopĺňať postupne praxou). Pomocou uvedených základných pilierov sa bude vytvárať vplyv a priestor na skupiny, ktoré sa začnú vytvárať v projekte.

Cieľ projektu

Snahou a zámerom je zmierniť prehlbovanie sociálnej segregácie medzi skupinami v modernej spoločnosti. Okrem prehĺbenia sociálnych interakcií sa bude klásť dôraz na environmentálnu výchovu a učenie nových generácii umeniu sokoliarstva, uchovávanie tradícii a zvykov, psychohygienu, prinavrátenie prírody do moderného technického spôsobu života ľudí v 21. Storočí, vytvorenie novej terapeutickej metódy, predchádzanie moderným spoločenským chorobám a pôsobiť preventívne a socializovať a integrovať osoby so zdravotným znevýhodnením, seniorov, neprispôsobivých ľudí do spoločenského a pracovného života.

Pre koho je projekt určený

V projekte si svoje mesto nájdu deti a mládež, ľudia v produktívnom veku – zamestnanci, manažéri, podnikatelia, ľudia v post produktívnom veku – dôchodcovia, osoby so zdravotným znevýhodnením, ktoré budú môcť prostredníctvom workshopov, kurzov, seminárov, terapeutických sedení, tráviť svoj čas v príjemnom prostredí.