BOZP a požiarna ochrana | Naše služby

BOZP a požiarna ochrana | Naše služby

Zavedenie systému BOZP spracovanie úvodnej dokumentácie

Zavádzanie systému BOZP prebieha v nasledujúcich krokoch:

 • Koncepcia politiky bezpečnosti práce
 • Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození, posúdenie rizík
 • Smernica na určenie prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacim ženám a zoznam prác na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Smernica o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) a zoznam prideľovaných OOPP
 • Smernica na určenie podmienok súvisiacich s fajčením v priestoroch spoločnosti
 • Základný pokyn na kontrolu požívania a nedovoleného vnášania alkoholických nápojov a iných omamných látok na pracovisko
 • Štatút bezpečnosti práce (základný pokyn bezpečnosti práce, povinnosti zamestnávateľov, povinnosti zamestnancov)
 • Smernica na určenie prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom a ktorá ustanovuje niektoré povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov
 • Smernica pre minimálne bezpečnostné požiadavky pri ručnej manipulácii s bremenami
 • Pokyn na určenie podmienok používania bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v priestoroch spoločnosti
 • Smernica pre minimálne bezpečnostné požiadavky na pracovisku
 • Minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami
 • Smernica o pracovných úrazoch, evidencii úrazov, iných úrazov ako pracovných úrazov a iných mimoriadnych udalostí
 • Určenie podmienok zabezpečenia pitného režimu
 • Programy realizácie koncepcie politiky bezpečnosti práce.

Udržiavanie systému BOZP poradenská a vzdelávacia činnosť

V rámci poradenskej a vzdelávacej činnosti zabezpečujeme:

 • Periodické kontroly pracovísk v oblasti BOZP podľa platnej legislatívy
 • Preventívne previerky stavu BOZP vrátane vypracovania zápisov a návrhov bezpečnostných opatrení
 • Poradenstvo v oblasti BOZP, najme v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných a vzdelávacích úloh pri zaisťovaní BOZP u klienta (Telefonicky, e – mailom a osobne v rámci plánovaného výkonu technika)
 • Včasné informovanie o legislatívnych zmenách v oblasti BOZP
 • Vykonávanie školení BOZP, overenie vedomostí a ich evidencia
 • Spolupráca pri tvorbe a aktualizácii dokumentácie BOZP (Pracovné pravidlá BOZP,
 • Analýza rizík, Smernica na poskytovanie OOPP, …..)
 • Spolupráca pri vedení evidencie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení
 • Spolupráca pri vyšetrovaní a evidencii pracovných úrazov
 • Zastupovanie pred orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v oblasti BOZP a spolupráca s Inšpektorátom práce
 • Kontrola zamestnancov na alkohol

Zavedenie systému PO spracovanie úvodnej dokumentácie

 • Požiarny štatút
 • Požiarne poriadky pracovísk
 • Poriadok pre ohlasovňu požiarov
 • Smernica pre zabezpečenie PO v mimopracovnom čase
 • Plány školení z PO
 • Požiarne poplachové smernice
 • Grafický požiarny evakuačný plán
 • Písomný požiarny evakuačný plán
 • Odborná príprava protipožiarnej hliadky
 • Určenie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Udržiavanie systému PO poradenská a vzdelávacia činnosť

 • Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok podľa platnej legislatívy
 • Cvičný požiarny poplach (v rámci plánovaného výkonu technika)
 • Poradenstvo v oblasti PO
 • Vykonávanie školení a odbornej prípravy na PO, overenie vedomostí a ich evidencia
 • Aktualizácia a doplnenie dokumentácie PO
 • Zápisy do požiarnej knihy v zmysle platnej legislatívy
 • Zaistenie vecných prostriedkov PO, predpísané kontroly a revízie.
 

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *