[layerslider_vc id=“4″]

Registrovaný sociálny podnik

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava rozhodnutím zo dňa 24.02.2015 vyhovel a odsúhlasil spoločnosti LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o. skratka: L&P s.r.o. uvedenie kancelárskych priestorov do prevádzky. Týmto krokom sme sa priblížili k nášmu cieľu, ktorým bolo otvorenie chránenej dielne. Dňa 25.05.2015 spoločnosť L&P s.r.o. prijala do zamestnania 2-och zamestnancov so zdravotným znevýhodnením. Dňa 01.06.2015 príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny štatútom priznal spoločnosti L&P s.r.o. postavenie chránenej dielne.

Dňa: 13.04.2021 sa spoločnosť LAW AND POLITICAL SCIENCE AGENCY, s. r. o. skratka: L&P s.r.o. transformovala na Registrovaný sociálny podnik. Od tohoto dňa používa spoločnosť pri svojom mene aj zákonom stanovenú skratku „r. s. p.“

V našom tíme úspešne spolupracujú bok po boku ľudia so zdravotným znevýhodnením aj bez neho a to spôsobom, vďaka ktorému sa vzájomne dopĺňajú a dosahujú tak kvalitné a hodnotné výstupy. Svojim postojom a prístupom, sa snažíme zabezpečiť aktivizáciu a integráciu, osôb so zdravotným postihnutím do spoločenského a pracovného života.

Prioritou spoločnosti ostáva individuálny prístup ku každému klientovi. Svojim klientom ponúkame komplexné služby a benefity pre obchod a podnikanie, s vysokou spoločenskou a sociálnou pridanou hodnotou.

Služby sú produktom Registrovaného sociálneho podniku L&P a na ich uvádzaní do praxe a udržateľnosti na trhu sa podieľajú osoby so zdravotným znevýhodnením.

Služby majú charakter 100% náhradného plnenia.

Čo je náhradné plnenie?

Náhradne plnenie je synonymum slova pre „zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“. Náhradné plnenie využívajú vo väčšine prípadov zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú najmenej 20 zamestnancov. Plnia si tým zákonnú povinnosť, ktorú im ukladá zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších právnych predpisov. Nájdu sa ale aj zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú menej ako 20 zamestnancov, nemajú zákonnú povinnosť a napriek tomu využívajú náhradné plnenie. Naskytá sa otázka prečo to robia? Odpoveď je jednoduchá. Pretože služby, ktoré poskytujú chránené dielne sú svojou kvalitou porovnateľné so službami spoločnosti, ktoré nezamestnávajú osoby so zdravotným postihnutím.

Náhradné plnenie Vám vie zabezpečiť len chránená dielňa, poprípade chránené pracovisko za predpokladu splnenia zákonom stanovených podmienok. Náhradné plnenie z našej chránenej dielne L&P je pre klienta prospešné z dôvodu získania služieb, ktoré klient skutočne potrebuje. Taktiež klient zadaním zákazky chránenej dielni a uplatnením si náhradného plnenia znižuje svoje náklady, využíva služby s vysokou spoločenskou hodnotou a dáva možnosť osobám so zdravotným postihnutím integrovať sa do spoločnosti a aktivizovať sa na pracovnom, či obchodnom trhu.

Napísali o nás

Referencie

Certifikáty a ocenenia

Európska cena za podporu podnikania

Európska cena za podporu podnikania sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikov a podnikania v Európe. Toto ocenenie má tiež za cieľ predstaviť príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov.
Súťaž o Európsku cenu za podporu podnikania vyhlasuje Európska únia od roku 2006. Doteraz sa súťaže zúčastnilo viac ako 3100 projektov z 31 krajín, vrátane 27 členských štátov EÚ, Islandu, Nórska, Srbska a Turecka.
Súťaž má dve výberové kolá. Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže.
Obrázok znázorňujúci Európsku cenu za podporu podnikania EEPA 2016.

Certifikácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

Norma ISO 9001 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality v organizáciách, ktoré chcú a potrebujú preukázať svoju schopnosť trvale poskytovať produkty v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami zákazníkov, a ktoré sa usilujú o zvyšovanie spokojnosti zákazníka.

Základná požiadavka normy ISO 9001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém manažérstva kvality a neustále ho zlepšovať.

Cerifikát ISO9001

Certifikácia systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001

Norma ISO 14 001 špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva v organizáciách. Systém environmentálneho manažérstva slúži na riadenie a usmerňovanie organizácie s ohľadom na kvalitu životného prostredia.

Základná požiadavka normy ISO 14 001 je zaviesť, zdokumentovať, uplatňovať a udržiavať systém environmentálneho manažérstva a zaviesť neustále zlepšovanie systému.

Certifikát ISO14001

Certifikácia systému manažérstva udržateľnosti podujatí podľa normy ISO 20121

Norma ISO 20121 špecifikuje požiadavky na systém manažérstva udržateľnosti podujatí pre organizácie, ktoré organizujú spoločenské podujatia.

Plnením požiadaviek normy ISO 20121 organizácia preukazuje svoj systematický prístup k zachovaniu ekonomického, environmentálneho a sociálneho prostredia pri všetkých typoch spoločenských akcií.

Certifikácia systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001

Norma ISO/IEC 27001 špecifikuje požiadavky na zostavenie, implementáciu, prevádzku, monitorovanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva informačnej bezpečnosti.

Cieľom normy je systematicky zabezpečiť aby nedošlo k narušeniu informačnej bezpečnosti organizácie a zamedziť tak vážnym finančným škodám alebo prípadným ťažkostiam straty dôvery organizácie.

Certifikát ISO/IEC14001