Náhradne plnenie je synonymum slova pre „zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“. Náhradné plnenie využívajú vo väčšine prípadov zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú najmenej 20 zamestnancov. Plnia si tým zákonnú povinnosť, ktorú im ukladá zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších právnych predpisov. Nájdu sa ale aj zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú menej ako 20 zamestnancov, nemajú zákonnú povinnosť a napriek tomu využívajú náhradné plnenie. Naskytá sa otázka prečo to robia? Odpoveď je jednoduchá. Pretože služby, ktoré poskytujú chránené dielne sú svojou kvalitou porovnateľné so službami spoločnosti, ktoré nezamestnávajú osoby so zdravotným postihnutím.

Náhradné plnenie Vám vie zabezpečiť len chránená dielňa, poprípade chránené pracovisko za predpokladu splnenia zákonom stanovených podmienok. Náhradné plnenie z našej chránenej dielne L&P je pre klienta prospešné z dôvodu získania služieb, ktoré klient skutočne potrebuje. Taktiež klient zadaním zákazky chránenej dielni a uplatnením si náhradného plnenia znižuje svoje náklady, využíva služby s vysokou spoločenskou hodnotou a dáva možnosť osobám so zdravotným postihnutím integrovať sa do spoločnosti a aktivizovať sa na pracovnom, či obchodnom trhu.

Najdôležitejšie otázky a odpovede

Čo je náhradné plnenie?

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu , ktorý predstavuje 3, 2 % občanov so zdravotným postihnutím, z celkového počtu jeho zamestnancov – ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím – môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím (ponuka dostupných služieb) , alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje, alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

 

Všeobecne sa dá teda povedať, že Náhradné plnenie znamená možnosť zadať zákazku chránenej dielni, využiť jej služby, prípadne odoberať od chránenej dielne tovar , alebo chráneným pracoviskom zriadeným občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Stále máte nejasnosti? Radi Vám poradíme, kontaktujte nás!

Čo je zákazka?

Zákazka na účely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších právnych predpisov je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s peňažným plnením realizovaná medzi zamestnávateľom, ktorý si ňou plní povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu a chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom zriadeným občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
Radi Vám poradíme, kontaktujte nás!

Ako vnímať tovar a službu chránenej dielne podľa zákona?

Tovar na účely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších právnych predpisov je výrobok zhotovený chránenou dielňou, alebo chráneným pracoviskom zriadeným občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje, alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť a je určený na predaj.

 

Služba na účely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších právnych predpisov je služba, ktorá je poskytovaná chránenou dielňou, alebo chráneným pracoviskom, zriadeným občanom so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.
Radi Vám poradíme, kontaktujte nás!

Ako vypočítať výšku zákazky?

Výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0, 8-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ plní povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu zadaním zákazky. (ponuka našich služieb). Výsledná suma vypočítaná podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na euro nadol.
Netrápte sa výpočtom Vy! Využite kalkulačku náhradného plnenia.

Aká je výška náhradného plnenia?

Pre rok 2016 je výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím 929,08 Eur.-
Netrápte sa výpočtom Vy! Využite kalkulačku náhradného plnenia.

Ako rozoznám rozdiel medzi 10 % a 100% uplatnením náhradného plnenia?

Na započítanie počtu občanov so zdravotným postihnutím, ktorých si zamestnávateľ môže započítať, je potrebné odobrať tovar alebo prijať službu {ponuka dostupných služieb) vo výške podielu celkovej sumy platieb za odobratý tovar alebo prijaté služby v kalendárnom roku, za ktorý týmto spôsobom zamestnávateľ plní povinnosť zamestnávateľ zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, po započítaní alebo nezapočítaní dane z pridanej hodnoty do ceny odobratých tovarov alebo prijatých služieb a výškou zákazky. Výsledná hodnota vypočítaná podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0, 5 vrátane smerom nahor.

 

Ak chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ktoré zriadil občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, realizuje činnosti spojené s nákupom a predajom výrobkov, ktoré nezhotovujú, v chránenej dielni alebo chránené pracovisko, ktoré zriadil občan so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, sa zamestnávateľovi, ktorý odoberá takéto výrobky, započítava výška 10 % peňažného plnenia bez započítania dane z pridanej hodnoty.
Radi Vám poradíme, kontaktujte nás!

Ako je to s výškou zákazky ak zamestnávateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty?

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, nezapočítava do ceny zákazky daň z pridanej hodnoty vo výške, v akej mu vznikne nárok na jej odpočítanie podľa osobitného predpisu – Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Radi Vám poradíme, kontaktujte nás!

Ako je to s výškou zákazky ak zamestnávateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty?

Zamestnávateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, započítava do ceny zákazky aj daň z pridanej hodnoty.
Radi Vám poradíme, kontaktujte nás!

Ako a kedy sa preukazuje zamestnávateľ úradu, že splnil svoju zákonnú povinnosť?

Plnenie povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu zadaním zákazky (ponuka našich služieb) je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
Radi Vám poradíme, kontaktujte nás!

Kto môže využívať náhradné plnenie?

Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu, ktorý predstavuje 3, 2 % občanov so zdravotným postihnutím, z celkového počtu jeho zamestnancov – ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím – môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Prečo využívať náhradné plnenie?

Zamestnávateľ tým predchádza problémom:

 

1. zvýšenie nákladov spoločnosti na tvorbu pracovných miest pre občanov so zdravotným
postihnutím, (minimálna mzda v roku 2015 je 380,- Eur.)

2. existujú aj zamestnania, kde nie je možné zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím,

3. problematickosť pri prepúšťaní občanov so zdravotným postihnutím (V zmysle § 66 Zákonníka
práce, občanovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim
súhlasom príslušného úradu ÚPSVaR v obvode ktorého má sídlo, inak je výpoveď neplatná. Úrad má
povinnosť rozhodnúť do 30 kalendárnych dní od obdržania žiadosti, vo zvlášť zložitých prípadoch do
60 kalendárnych dní),

4. ak zamestnávateľ, ktorému vznikla povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, takéto
osoby nezamestnáva a zároveň nedodrží ani povinnosť náhradného plnenia, úrad môže uložiť pokutu až do
výšky 33 193,91 Eur.-.

 

Výhody pre zamestnávateľa, ktorý bude spolupracovať s našou chránenou dielňou:

 

1. plní zákonnú povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu,

2. nemusí zamestnávať predpísaný počet občanov so zdravotným postihnutím,

 

Nemusí:

 

zabezpečovať pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorých by mal
zamestnávať, vhodné podmienky na výkon práce,
vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravotným postihnutím
a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie,
viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím,

3 neplatí povinný odvod štátu a pokutu za nesplnenie povinnosti
podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších právnych predpisov

4. znižuje svoje celkové náklady,

5. náhradné plnenie môže použiť na zabezpečenie tovarov a služieb, ktoré bežne
potrebuje pri svojej prevádzkovej činnosti (ponuka našich služieb). ,

6. pri dlhodobej spolupráci s našou chránenou dielňou je možné nastavenie a
rozšírenie poskytovaných činností priamo potrebám klienta s garanciou uplatnenia 100% náhradného plnenia,

7. Klient bude mať zabezpečený:
– Administratívno-právny servis a poradenstvo.
– Bezpečnostný servis.
– On-line marketing a reklamnú činnosť.
– Firemné akcie, školenia pre zamestnancov.

Aké sú sankcie za neplnenie zákonnej povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím?

Ústredie a úrad uložia pokutu zamestnávateľovi za porušenie povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších právnych predpisov do výšky 33 193, 91 Eur.-

 

Ústredie a úrad pri ukladaní pokuty prihliadajú na závažnosť zistených nedostatkov a závažnosť ich následkov. Pokutu možno uložiť v lehote jedného roka odo dňa, keď sa ústredie a úrad dozvedeli o porušení povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu.

 

Pokutu nemožno uložiť, ak bola kontrolovanému subjektu za to isté porušenie už uložená pokuta iným orgánom oprávneným vykonávať kontrolu podľa osobitných predpisov.

 

Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
Radi Vám poradíme, kontaktujte nás! Potrebujete konzultáciu k zákonu č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, v znení neskorších právnych predpisov? Radi Vám poradíme. Kontaktujte nás!

Ak ste nenašli všetky potrebné informácie, máte pripomienky, alebo ďalšie otázky, obráťte sa na náš tím a my Vám radi odpovieme, poradíme, alebo rovno pomôžeme. Využiť môžete ktorýkoľvek z uvedených kontaktov, alebo formulár, ktorý doručí Vašu správu priamo tomu správnemu pracovníkovi.

 

Všetky žiadosti vybavujeme priebežne a samozrejme čo najrýchlejšie. Odpovede štandardne poskytujeme v pracovné dni do 24 hodín od obdržania Vašej správy. Ak potrebujete informácie okamžite, využite prosím naše kontaktné telefónne čísla, na ktorých očakávame Vaše telefonáty počas pracovných dní a to od 8:00 do 16:00.

Kontaktné údaje

Law & Science Political Agency, s. r. o.
Betliarska 22, 85107 Bratislava
Slovenská republika
Hotline: +421 948 434 088
E-mail: office@lpsa.sk
WEB: www.lpsa.sk

Napíšte nám Správu